Linux平台邮件技术 --- 闭门造车,出门合辙

基于内容的垃圾邮件识别

LIB-ZC --- 基于GLIBC的通用 C 扩展库

LIB-ZO --- Linux平台 C 协程库

我的项目   EMAIL: eli960@qq.com   QQ: 1537212398   GITHUB.COM 提供技术支持